Misverstanden over incasso

Incassokosten worden vaak in rekening gebracht terwijl er geen rechtsgrond voor is. Er bestaan daardoor veel misverstanden over incasso. We bespreken er vijf.

Incassokosten zijn kosten die een deurwaarder of incassobureau maakt om ervoor te zorgen dat iemand die geld schuldig is alsnog zijn schuld betaalt. De meeste incassobureaus maken geen gebruik van juristen of andere professionals met een juridische achtergrond, waardoor veel incassokosten ten onrechte worden opgelegd. Welke misverstanden bestaan er zoal over incassokosten en incassomaatregelen?

1. Incassokosten altijd betalen
Hoewel veel incassobureaus je anders zullen vertellen, zijn incassokosten pas verschuldigd nadat je ervan op de hoogte bent gebracht dat je een (terechte) schuld moet betalen. Als je niet betaalt nadat je van de schuld op de hoogte bent gebracht en het incassobureau heeft aantoonbaar acties verricht om de schuld te innen, dan ben je 'in verzuim'. Pas vanaf dat moment zijn incassokosten verschuldigd. Hier zijn weliswaar uitzonderingen op, maar daarvan is in de praktijk niet vaak sprake

2. Deurwaarder en incassobureau zijn hetzelfde
Een incassobureau heeft geen wettelijke status: ook jij mag een incassobureau beginnen. Een gerechtsdeurwaarder daarentegen wordt door de overheid benoemd. De overeenkomst is dat zowel een incassobureau als een gerechtsdeurwaarder schulden innen in opdracht van een schuldeiser. De bevoegdheden van een deurwaarder gaan echter verder: hij mag een dagvaarding uitbrengen, beslag leggen en een woning ontruimen.

3. Betalingsregeling is geen recht
Een betalingsregeling is niet in de wet geregeld. Je hebt als schuldenaar dus niet het recht om van de schuldeiser een betalingsregeling af te dwingen. De meeste schuldeisers zijn echter wel vaak bereid om een betalingsregeling te treffen, omdat op die manier de kans het grootst is dat ze nog iets van de schuld terugzien.

4. Beslaglegging na betalingsregeling
Nadat eenmaal een betalingsregeling is overeengekomen, dan zijn zowel schuldeiser als schuldenaar daaraan gebonden. Dat betekent dat er bijvoorbeeld geen beslag mag worden gelegd, nadat een betalingsregeling is overeengekomen. Hierbij is het natuurlijk wel van belang dat betalingsregeling ook daadwerkelijk wordt nagekomen.

5. Ook andere kosten betalen
Incassobureaus zijn vindingrijk als het gaat om verschillende kostenposten in rekening te brengen. Zo worden op aanmaningen vaak kosten opgesomd als kantoorkosten, administratiekosten, aanmaningskosten, etc. Dit is niet toegestaan, anders gezegd, deze hoef je niet te betalen. Alleen kosten gemaakt ter inning van de schuld - incassokosten - mogen in rekening worden gebracht.

Bron: Jurofoon Journaal