Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden 7×24.nl BV

(Kamer van Koophandel nummer: 50502964)

Artikel 1 – Algemeen

1.1- Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door 7×24.nl BV aangeboden diensten.

1.2- 7X24.nl BV is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

1.3- 7×24.nl BV biedt haar diensten aan op 7×24.nl, www.7×24.nl.

Artikel 2 – Verplichtingen van 7×24.nl BV

2.1- 7×24.nl BV spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:
- het verlenen van toegang tot het systeem aan de abonnee.
- de beveiliging van de gegevens van de abonnee die worden opgeslagen.

2.2- 7X24.nl BV kan geen onbelemmerde toegang tot de 7×24.nl website garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de diensten van 7X24.nl BV.

2.3- 7X24.nl BV onthoudt zich van het inzien van gegevens behorende tot de abonnee, en stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij 7X24.nl BV hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Artikel 3 – Verplichtingen van de abonnee

3.1 De abonnee zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht.

3.2 De abonnee onthoudt zich ervan overige abonnees te hinderen en schade toe te brengen aan het 7×24.nl- systeem.

3.3 Het is de abonnee niet toegestaan het systeem en de schijfruimte te gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

3.4 Het is de abonnee niet toegestaan zijn of haar abonnement of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven. De abonnee is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van zijn of haar abonnement en wachtwoord.

3.5 De klant geeft bij deze toestemming aan 7X24.nl BV zijn of haar persoons- en bedrijfsgegevens op te nemen in de registratie van 7X24.nl BV welke nodig is voor haar administratie en beheerstaken. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt tenzij 7X24.nl BV hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

4.1- 7X24.nl BV is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid van 7X24.nl BV. Met name is 7X24.nl BV niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met, of het gevolg is van, onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem, handelingen van andere abonnees of internetgebruikers, wijzigingen in login procedures en abonnementsgegevens.

4.2 De abonnee die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor 7X24.nl BV voortvloeiende schade.

4.3 De abonnee vrijwaart 7X24.nl BV tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de abonnee van het abonnement, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de abonnee van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

4.4- 7X24.nl BV is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de abonnee verstrekte toegang tot het systeem buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de abonnee handelt in strijd met de artikelen 3.1 tot en met 3.5. Bovendien is 7X24.nl BV in dat geval gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de abonnee jegens 7X24.nl BV ontstaat.

Artikel 5 – Diensten derden

5.1 Voor de diensten die 7X24.nl BV haar abonnees aanbiedt is 7X24.nl BV afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. De abonnee sluit veelal twee, of meer, overeenkomsten. Eén met 7X24.nl BV en één, of meer, met een derde partij. 7X24.nl BV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.

Artikel 6 – Klachten

6.1- 7X24.nl BV neemt klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op door 7X24.nl BV aangeboden diensten en/of gedragingen of handelingen van abonnees.

6.2- 7X24.nl BV spant zich in klachten omtrent de 7×24.nl-diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de 7×24.nl-diensten te komen.

Artikel 7 – Beheer van het systeem

7.1- 7X24.nl BV is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud of voor de door 7X24.nl BV te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de abonnee jegens 7X24.nl BV ontstaat.

7.2- 7X24.nl BV is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de login procedure en het abonnement zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de abonnee door 7X24.nl BV ontstaat. 7X24.nl BV zal in een dergelijk geval de abonnee zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Artikel 8 – Duur en einde van het abonnement

8.1 Het abonnement wordt steeds aangegaan voor 1 jaar, betaling vindt vooraf plaats. Het abonnement wordt steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden uiterlijk 1 maand voor de expiratiedatum. Dit kan zowel schriftelijk als per fax, of middels de opzegmogelijkheid op de site.

8.2 Indien de klant niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige uit een met 7X24.nl BV gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens 7X24.nl BV te voldoen, is 7X24.nl BV gerechtigd de overeenkomst in zijn geheel, of gedeeltelijk, te ontbinden, zulks zonder dat 7X24.nl BV tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Onder overmacht worden verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan 7X24.nl BV niet in staat is haar verplichtingen jegens de abonnee na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

9.2- 7X24.nl BV heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat 7X24.nl BV haar verbintenis had moeten nakomen.

9.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van 7X24.nl BV opgeschort zonder dat voor de abonnee recht op schadevergoeding door 7X24.nl BV ontstaat.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

10.1 Op elke overeenkomst tussen 7X24.nl BV en de abonnee is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Voor alle geschillen tussen 7X24.nl BV en de abonnee is de rechter te Leeuwarden bevoegd.

10.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Artikel 11 – Facturering

11.1- 7X24.nl BV factureert de abonnee per periode vooruit.

11.2- Abonnee zal de facturen van 7X24.nl BV binnen 8 dagen betalen.

11.3- 7X24.nl BV kan bij overschrijding van de betalingstermijn de toegang voor de abonnee blokkeren tot de betaling is ontvangen.